Jelen cikkünkben összefoglaljuk, hogy egy webshop indítás során a vállalkozásoknak milyen jogi teendői vannak, gondolva az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató (GDPR) tartalmi követelményeire, azok szakszerű elkészítésére is.

Számlaképesség és tevékenységi kör felvétele

Habár szakképzettséget és az Elker törvény (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) alapján engedélyt nem igényel egy webshop elindítása, de számlaképességhez szükséges egy vállalkozási forma megléte. Egy kezdő vállalkozásnál leggyakoribb a KATA-s egyéni vállalkozói forma.

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem tevékenységi kör felvétele és bejelentés a helyi jegyzőnél

Miután megalapítottuk a vállalkozásunkat, a következő lépés, hogy jegyeztessük be a „4791 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem” tevékenységi kört, melyben a könyvelőnk fog tudni segíteni.  Továbbá a webshopot indító köteles a kereskedelmi tevékenységét bejelenteni a székhelye szerinti jegyzőnél (Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél).

ászf virtualjog

Tájékoztatási követelmények az ÁSZF-ben

A webshopok tájékoztatási követelményei tekintetében az egyik legfontosabb a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, melynek 11. §-a meghatározza, hogy a webáruház felületén miről vagyunk kötelesek előzetesen, tehát a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatnunk a fogyasztót.

A webshopnak az alábbiakról kell tájékoztatást adnia:

 • a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól,
 • a vállalkozás nevéről;
 • a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;
 • a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtől eltér;
 • a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;
 • a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 • az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a nyilatkozat-mintáról;
 • arról, hogy a 14 napos elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;
 • arról, hogy mikor nem gyakorolhatja a fogyasztó az elállási jogát,
 • m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
 • n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;
 • arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;
 • a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 • a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
 • a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;
 • a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

Tájékoztatás a megrendelés elküldése előtt

A szolgáltató webshop tulajdonos az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni továbbá az igénybe vevőt:

 • azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;
 • arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
 • az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
 • a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;
 • arról a – szolgáltatási tevékenységére vonatkozó – magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

Nem kell alkalmazni az itt leírtakat a kizárólag e-mail útján történő szerződéskötésre.

ászf generátor

Adatkezelési tájékoztató (a GDPR szerint)

A webshopban történő értékesítés során személyes adatokat kezelünk, tehát adatkezelővé válunk. Az adatkezelőnek pedig minden adatkezelési körülményről átlátható tájékoztatást kell adnia megfelelve a GDPR szabályainak.

Ennek tökéletes módja egy írásbeli, elektronikus adatvédelmi tájékoztató a weboldalon, a láblécben elhelyezve. Az adatkezelésről szóló tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell elérhetővé tenni, elkülönítve az ÁSZF-től.

Az adatkezelési tájékoztatónak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • A weboldalt üzemeltetőt és elérhetőségeit,
 • Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit (ha van),
 • A személyes adatok tervezett kezelésének célját,
 • Az adatkezelés jogalapját,
 • A weboldalt üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekeit,
 • A személyes adatok címzettjeit (ha van),
 • Adott esetben annak tényét, hogy a weboldal harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
 • Az érintettek jogait, jogorvoslati lehetőségeit,
 • A személyes adatok tárolásának időtartamát,
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát,
 • A tájékoztatóban rögzíteni szükséges, hogy az adatkezelés jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, avagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat, ha az adatkezelő nem adja meg az adatokat,

A tájékoztató könnyen áttekinthetősége érdekében törekedjünk arra, hogy a szöveg megfelelően legyen tördelve, használjunk felsorolást, pontokba szedést és olvasható betűméretet. Érdemes tartalomjegyzékkel ellátni szövegünket, hiszen ezáltal biztosan megfelelünk az átláthatóság követelményének.

Összegzés

Ahogyan a fentiekben összefoglaltuk, igen szerteágazó jogszabályi követeleményeknek kell megfelelnünk webáruház üzemeltetőként, ráadásul a jogszabályok folyamatosan változnak, a különböző hatóságok joggyakorlata miatt is módosítani kell az ÁSZF-en és az Adatkezelési tájékoztatón.

A VirtualJog legaltech alkalmazást üzemeltető ügyvédek 10+ év tapasztalattal, internetjogi és adatvédelmi szakjogászi végezettséggel folyamatosan biztosítják, hogy a VirtualJog ÁSZF-ek és az Adatkezelési tájékoztatók naprakészek legyenek és minden jogszabálynak megfeleljenek.

ászf generátor

A VirtualJog nem egy sima ÁSZF generátor, hiszen valódi ügyvédek és nem az ügyfél készíti a szabályzatokat, épp ezért akár milliós garanciát is vállalnak a jogi anyagokra. Kiegészítő szolgáltatásként a webshop ászf-ek angol verziója is kérhető, és ügyvédi tanácsadást is igénybe tudnak venni az előfizetők, ezen felül akár a teljes GDPR megfeleltetésben is tudnak segíteni.

Élvezze Ön is a folyamatosan a friss ÁSZF és GDPR előnyeit, fizessen elő most a Webshop csomagunkra!

Előfizetek a Webshop csomagra