Megjelent a kereskedelemmel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet, mely 2022. december 27-étől számos, a webáruházakra vonatkozó jogszabályt módosít. Január 1-gyel pedig még az Alaptörvény is változik!

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet

Gyakran visszatérő kérdés, írunk is róla 2021 őszén, azonban most – a GDPR 2018. május 25-i alkalmazandóvá válása óta – az utolsó jogszabály is módosul: hatályát veszti a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése, tehát nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkeznie egy webshopnak, és tájékoztatásában nem kell feltüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot. Főleg azért, mert ez a kötelezettség 4 éve teljesen megszűnt.

Webshop rendelet

Módosul a Webshop rendelet is (A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet): Távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről. Tehát már nem csak a vállalkozás székhelye szerint illetékes testületet kötelező feltüntetni. A VirtualJog által készített ÁSZF-ekben eddig is feltüntettük valamennyi békéltető testület összes elérhetőségét.

A Webshop rendelet 1. számú melléklete is módosul a korábbi változásoknak megfelelően (1 éves vélelem, illetve kevesebb szavatossági jog):

A Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) ……………………………… vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Fogyasztóvédelmi törvény

Változik december 27-étől a fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény) is:

A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni ezentúl a nevéről, a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével, a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Alaptörvény

Módosul Magyarország Alaptörvénye F. cikk 2) bekezdése 2023. január 1-gel: Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. Ennek megfelelően valamennyi ÁSZF-ben módosítani kell a békéltető testületek / kormányhivatalok megnevezését.

Látható, hogy az internetjogi, e-kereskedelmi jogszabályok folyamatosan változnak, ezért egyre nagyobb szükség van a naprakész, ügyvédek által készített ÁSZF-re.  Fizessen elő most a kényelemre, és a biztonságra: az ügyvédek által készített, milliós bírsággaranciát és folyamatos jogvédelmet garantáló legaltech alkalmazásra, a VirtualJog-ra.

Kérem az ügyvédektől a mindig friss Webshop ÁSZF-et!